Главная  /  Устав Ассоциации  /  Порядок создания и деятельности органов управления Ассоциации (укр)

  Про Ассоциацию
Департамент содействия развитию аквариумного дизайна
Членство в Ассоциации
Устав Ассоциации
 - Общие положения (укр)
 - Цели, задачи и направления деятельности (укр)
 - Условия и порядок приема в члены Ассоциации, выход из Ассоциации (укр)
 - Права и обязанности Ассоциации и ее членов (укр)
 - Порядок создания и деятельности органов управления Ассоциации (укр)
 - Финансово-хозяйственная деятельность, имущество и средства Ассоциации (укр)
 - Учет и отчетность Ассоциации (укр)
 - Внесение изменений в Устав (укр)
 - Прекращение деятельности Ассоциации (укр)

Представители в регионах
Kлубы аквариумистов
Справочная информацияНовости
Статьи и советы
Что и где купить - партнерская программа
Календарь выставок, семинаров, конкурсов
Аквафорум
Фотогалерея
Музей аквариумистики
Карта сайта

Порядок создания и деятельности органов управления Ассоциации (укр)


Порядок утворення і діяльності статутних органів Асоціації

5.1. Основою Асоціації є місцеві осередки. Місцеві осередки утворюються за наявності не менш як трьох осіб. Місцеві осередки можуть створюватись у областях, містах, районах, селищах і селах України. Легалізація місцевих осередків здійснюється шляхом повідомлення про заснування.
У своїй діяльності місцеві осередки керуються цим Статутом та Положеннями, які затверджуються Правлінням Асоціації.

5.2. Вищим органом управління місцевих осередків є Загальні збори, які скликаються не рідше одного разу на рік.

5.3. До компетенції Загальних зборів місцевого осередку відносяться наступні питання:

 • визначення основних напрямків діяльності місцевого осередку, в межах визначених цим Статутом та Положенням місцевого осередоку;
 • обрання Голови (Керівника) місцевого осередку;
 • заслуховування звітів Голови (Керівника) місцевого осередку.
5.4. Загальні збори вважаються правомочними, якщо на них присутні більше половини членів (делегатів) осередку. Рішення приймаються простою більшістю голосів.

5.5. Голова (Керівник) місцевого осередку:
 • здійснює керівництво місцевим осередком;
 • розробляє заходи по забезпеченню виконання завдань та функцій, покладених на місцевий осередок Положенням місцевого осередку, цим Статутом, рішеннями Загальних зборів та Конференцій делегатів Асоціації;
 • визначає необхідність, місце, строки та порядок денний чергових Загальних зборів;
 • забезпечує виконання рішень Загальних зборів, Конференцій делегатів Асоціації;
 • готує засідання Загальних зборів.
До компетенції Голови (Керівника) місцевого осередку Загальними зборами можуть бути віднесені й інші питання.

5.6. Припинення діяльності місцевого осередку проводиться в наступних випадках:
 • у разі прийняття Правлінням рішення про припинення діяльності місцевого осередку;
 • зменшення кількості членів місцевого осередку менше трьох осіб;
 • у випадках, передбачених чинним законодавством України.
5.7. Вищим керівним органом Асоціації є Конференція членів Асоціації (далі Конференція), а в період між конференціями - Правління.
Конференція може передавати деякі свої повноваження Правлінню, крім тих, які відносяться до виключної компетенції Конференції. Конференція проводиться не менше одного разу на рік. Рішення про порядок делегування і представництва на Конференції приймає Правління.
Позачергова Конференція може бути проведена за пропозицією Правління або за вимогою не менше 1/3 членів Асоціації, Наглядової Ради.

5.8. До виключної компетенції Конференції відносяться наступні питання:
 • визначення основних напрямків діяльності Асоціації і прийняття відповідних документів;
 • затвердження Статуту Асоціації і внесення до нього змін та доповнень;
 • обрання Голови Правління Асоціації, його заступників, Голови та членів Наглядової Ради, членів Правління;
 • заслуховування звітів Правління, Голови Правління, Наглядової Ради;
 • вирішення питань про реорганізацію та ліквідацію Асоціації;
 • затвердження річних звітів Голови Правління, Правління та Наглядової Ради;
 • вирішення питання реалізації права власності на кошти та майно Асоціації.
Конференція має право вирішувати питання, якщо на ній присутні більш як 50% делегатів, обраних від місцевих осередків Асоціації.
Рішення приймаються простою більшістю голосів відкритим або таємним голосуванням.

5.9. В період між Конференціями правління вирішує всі питання діяльності Асоціації, що не віднесені до компетенції Конференції. До складу Правління входять Голова Правління, його заступники та члени Правління, обрані Конференцією у кількості визначеною нею, строком на 3 роки.
Перші вибори Голови Правління, його заступників та членів Правління проводяться на Установчій Конференції, а в подальшому - Конференціями.
Правління Асоціації проводить свої засідання не менше чотирьох разів на рік і вирішує такі питання:
 • розробляє заходи по забезпеченню виконання завдань і функцій, покладених на Асоціацію Статутом і рішеннями Конференцій;
 • розглядає використання коштів Асоціації, затверджує річний фінансовий звіт, кошторис прибутків і витрат, контролює їх використання;
 • затверджує Регламент Асоціації;
 • визначає розміри вступних і членських внесків;
 • визначає необхідність, місце, строки проведення і порядок денний чергової Конференції;
 • забезпечує виконання рішень Конференції;
 • готує засідання Конференції;
 • репрезентує Асоціацію в інших організаціях;
 • спрямовує діяльність робочих та громадських органів Асоціації з основних напрямків її діяльності;
 • розпоряджається коштами та майном Асоціації, веде відповідну фінансову документацію;
 • затверджує зразки штампів, емблем та іншої символіки;
 • приймає рішення про створення установ та організацій, заснування підприємств;
 • приймає рішення про створення місцевих осередків, затверджує Положення про них та приймає рішення про припинення їх діяльності;
 • визначає порядок делегування та представництва на Конференцію;
 • вирішує питання про виключення членів зі складу Асоціації за порушення вимог Статуту та за невиконання обов'язкових рішень керівних органів Асоціації;
 • вирішує інші питання поточної діяльності Асоціації.
Правління Асоціації має право приймати рішення, якщо на засіданні присутні не менше половини його (Правління) складу. Рішення приймаються простою більшістю голосів. За умови рівності голосів, голос Голови Правління є вирішальним.

5.10. Очолює Асоціацію Голова Правління, який:
 • здійснює оперативне керівництво діяльністю Правління та Президією Правління, визначає час, місце та порядок денний їх засідань;
 • представляє без доручень Асоціацію у взаємовідносинах з іншими юридичними та фізичними особами, органами влади та управління, в судах, міжнародних організаціях;
 • підписує всю офіційну документацію;
 • розробляє для затвердження Правлінням структуру, штати, систему оплати праці апарату Асоціації та інші внутрішні акти;
 • відкриває рахунки в установах банків;
 • видає накази та розпорядження, що відносяться до роботи адміністративного персоналу, здійснює прийом та звільнення цього персоналу;
 • складає від імені Асоціації угоди, здійснює інші адміністративні дії, що спрямовані на реалізацію статутних положень, рішень Конференції та Правління;
 • звітує перед Конференцією;
 • узагальнює поточні плани роботи Асоціації і подає їх на розгляд Правлінню;
 • доручає виконання своїх обов'язків членам Правління.
Голова Правління несе відповідальність за діяльність Асоціації, розподіл та використання матеріальних та фінансових ресурсів.

5.11. Заступники Голови Правління Асоціації:
 • за дорученням Голови Правління Асоціації або під час його відсутності здійснюють керівництво Асоціацією в межах повноважень, наданих Голові Правління;
 • виконують накази Голови Правління щодо керівництва Асоціацією;
 • відповідає за організаційну роботу апарату Асоціації.
5.12. В період між засіданнями Правління діє Президія Правління, яку очолює Голова Правління. До складу Президії Правління входять заступники Голови Правління та Відповідальний секретар. Компетенція Президії Правління визначається Регламентом Асоціації.

5.13. Виконавчим органом Асоціації є Секретаріат на чолі з Відповідальним секретарем. Повноваження Секретаріату визначаються Регламентом Асоціації.

5.14. Наглядова Рада обирається Конференцією. До неї входять: Голова Наглядової Ради, заступник Голови та секретар. Засідання Наглядової Ради Асоціації скликаються за мірою необхідності, але не менше одного разу на рік. Члени Наглядової Ради не можуть бути членами Правління асоціації. Наглядова Рада підзвітна Конференції. Наглядова Рада Асоціації не менше одного разу на рік проводить перевірку роботи виборних органів Асоціації з питань виконання ними планів роботи, вимог Статуту Асоціації, рішень Конференцій, ведення діловодства, контролює статутну діяльність. У період між Конференціями Наглядова Рада Асоціації при виявленні порушень інформує Правління Асоціації про них з метою прийняття заходів для їх усунення.

Версия для печати

Контактная информация

 
Вся информация, находящаяся на данном сервере
защищена законом об авторских правах.
Распространение информации с сервера на любых
носителях и в любом виде возможна только после
согласования с администрациейНаша почта: info@aquariumist.in.ua   Телефон: +38 067 419-64-34